Na invoering van de basisschool is de specifieke pedagogiek en methodiek voor de peuter, de kleuter en het jonge schoolkind (hierna: het jonge kind) ernstig in de knel gekomen. Niet hun ontwikkeling, maar het rendement van het lees-, schrijf- en rekenonderwijs staat voorop. De AOb, AVS, CNV, Vereniging Jonge Kind en de Werk- en Steungroep Kleuteronderwijs dagen je uit om je af te vragen wat het onderwijs aan jonge kinderen nodig heeft. Het standpunt tref je hier aan in 7 punten. Ik kan me hier natuurlijk alleen maar bij aansluiten!

1. Het onderwijs aan het jonge kind vraagt om professionele ruimte 
De leerkracht is in staat een breed en uitdagend aanbod op onder andere sociaal, emotioneel, muzikaal, reken-, bewegings-, taal- en spelgebied te geven en krijgt daarvoor de ruimte. In dit onderwijs kan het jonge kind zich naar zijn karakteristieken en in eigen tempo ontwikkelen. 

2. Het bewaken van de ruimte 
Het team borgt de kwaliteit van het onderwijs en is eigenaar van de organisatie ervan. De leerkrachten hebben daarbinnen zeggenschap over het ontwerp en de uitvoering van het onderwijs en het kwaliteitsbeleid. De rol van de schoolleiding is daarin cruciaal. Deze zorgt er voor dat de kwaliteitseisen van de overheid en het team als vormgever bij elkaar komen en zorgt voor de juiste voorwaarden voor het geven van goed onderwijs. Dit onder verantwoordelijkheid en geruggesteund door het schoolbestuur.

3. Goede opleiding voor kleuterleerkracht
Goed opgeleide leerkrachten hebben inzicht in de psychologische ontwikkeling van het jonge kind en in de samenhang van alle ontwikkelingsgebieden. Zij weten hoe ze didactisch en methodisch kunnen handelen en op welke momenten zij de onderwijskansen kunnen pakken. Een verbetering van de pedagogiek van het jonge kind en meer tijd voor het jonge kind binnen de opleiding zijn noodzakelijk. Bovendien vraagt dit om een continue ontwikkeling van de beroepsvaardigheid.

4. Het onderwijsaanbod
Het onderwijsaanbod geeft het jonge kind de ruimte zelf te ontdekken en houdt rekening met alle ontwikkelingsgebieden. De leeropbrengst wordt hiermee optimaal.

5. Ruimte voor vrij spel
Jonge kinderen leren optimaal in hun vrije spel. Een rijke context met een breed aanbod op het niveau van het jonge kind en fysieke ruimte zijn belangrijk. Daarvoor is een keur aan concreet materiaal nodig, dat uitnodigt tot spel zonder gestuurde interventie vanuit methodes.

6. Waarnemen en toetsen
Een adequaat kleutervolgsysteem, gestoeld op observatie en registratie, geeft de leerkracht voldoende steun de ontwikkelingen van het jonge kind in kaart te brengen en – indien nodig – handelend op te treden. De huidige toetsen voldoen hier niet aan.

7. Positie van overheid en inspectie
Onderwijs aan het jonge kind legt de basis voor het verdere leren. Het is daarom van groot belang dat de overheid de goede voorwaarden creëert en ruimte geeft voor goed onderwijs. Als de overheid het onderwijs aan jonge kinderen volgens bovenstaande gedachten inricht, is er veel winst te behalen. De taakopdracht van de overheid aan de inspectie moet daarop worden aangepast.

Lees ook:

Bron: AOB
Afbeelding: Freepik

Source: nieuws

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit in je netwerk!