Scholen krijgen de taak te zorgen voor een sociaal veilig schoolklimaat en pesten tegen te gaan. Zij mogen dit doen op een manier die bij hen past, mits ze kunnen aantonen dat leerlingen zich in voldoende mate veilig voelen. Het voorstel om scholen te verplichten te werken met specifieke anti-pestprogramma’s wordt dus losgelaten. De PO-Raad en VO-raad zijn dit overeengekomen met staatssecretaris Dekker.
De sectorraden zijn blij met de toezeggingen van Dekker. Evenals OCW zijn zij van mening dat pesten een ernstig probleem is dat aandacht vraagt, ook van scholen. De sectorraden hebben daarbij altijd gepleit voor de ruimte voor een schoolbrede, integrale aanpak van sociale veiligheid, die aansluit bij de visie van de school. Alleen op die manier kan pestgedrag effectief worden tegengaan. Nu de verplichting tot gebruik van voorgeschreven methodes wordt losgelaten, behouden scholen die ruimte.

Scholen kunnen dus zelf bepalen hoe zij pesten aanpakken, mits zij kunnen aantonen dat leerlingen zich in voldoende mate veilig voelen. De wijze waarop de monitoring van de veiligheidsbeleving van leerlingen wordt vormgegeven, wordt verder uitgewerkt door het veld in overleg met de Inspectie. Ook gaan scholen specifieke taken, in het kader van pesten, bij een functionaris in de school, beleggen. Het is belangrijk dat er een vast aanspreekpunt is binnen de school voor leerlingen en ouders.

Actieplan sectorraden
Om scholen te ondersteunen bij het voorkomen en aanpakken van pesten, hebben de PO-Raad en VO-raad een actieplan gemaakt. De sectorraden zullen onder andere in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut en Centrum School en Veiligheid informatie beschikbaar stellen over effectieve aanpakken en de kennisuitwisseling tussen scholen en samenwerking met experts faciliteren. De voorgestelde activiteiten in het plan worden na raadpleging van de leden van PO-Raad en VO-raad verder aangescherpt.
Het wetsvoorstel Sociale veiligheid op school wordt binnenkort voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel dat deze afspraken ondersteunt, met ingang van het schooljaar 2015-2016 in werking treedt.

Onderwijsraad
De plannen sluiten in belangrijke mate aan op het advies van de Onderwijsraad. Die adviseerde de overheid onlangs nog haar voorstel voor een antipestwet met verplichte antipestprogramma’s te ‘heroverwegen’.

Bron: PO Raad

bekijk alle posters

Bekijk alle artikelen

Pin It on Pinterest

Share This

Deel dit

Deel dit in je netwerk!